top of page
Search
  • Writer's pictureG POWER

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตแยกตามประเภทของใบอนุญาต

กิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 (ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550) กำหนดให้กิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานกับ กกพ. มีดังนี้

1.กิจการผลิตไฟฟ้า ที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่า 1000กิโลโวลต์แอมแปร์

2.กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตาม 1,นำไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง

3,กิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้า ต่ำกว่า 1000 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้า

4.กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง

ทั้งนี้ กิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ต้องแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้าให้สำนักงานทราบตามประกาศ กกพ. เรื่องการกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง
ที่มาของข้อมูล จาก กกพ.

113 views0 comments

Comments


bottom of page